Giới thiệu về chuyên gia Nguyễn Cẩm Chi

Giới thiệu về chuyên gia Nguyễn Cẩm Chi
  • Thành viên Hiệp Hội kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA)
  • Kiểm toán viên hành nghề (CPA)
  • Giảng viên các chương trình đào tạo quốc tế như ACCA (UK), ICAEW về chuyên ngành Lập báo cáo tài chính và kiểm toán (F7 và F8), chuyển đổi báo cáo tài chính VAS – IFRS (so sánh chuẩn mực kế toán quốc tế và Việt Nam), hợp nhất báo cáo tài chính…
  • Gần 10 năm làm mentor tình nguyện cho dự án Khởi Nghiệp Xanh của BSA.